ข่าวสารและกิจกรรม

1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณภาพ :
วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 คุณอัครภัทร ทองน้ำตะโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด "1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณภาพ : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ" เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรคุณธรรม ในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ

ทางบริษัท ได้จัดบูทกิจกรรม CSR ของปูนลูกดิ่ง ทำให้ได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชน ที่มาเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมฯ โดยมีการเล่นกิจกรรม ถาม-ตอบ 23 หลักการทรงงาน ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทาง บจก. ควิกโคทโปรดักส์ น้อมนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงาน และหวังว่าทุกท่านจะนำหลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ทั้งนี้ ในส่วนของ ปูนลูกดิ่ง ได้ช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนโครงการดังนี้
- โครงการ "คนสร้างน้ำ ฝายสร้างชีวิต"
- โครงการไม่แตกแยกไม่แตกร้าว
- โครงการสนับสนุนการสร้างบ้านพิงพัก
- โครงการให้บริการที่ดีจากสังคมสู่คนหลังกำแพง
ซึ่งทางบริษัท จะยังคงช่วยเหลือสังคมทุกช่องทางและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนให้เกิดสังคมคุณธรรม

กิจกรรมที่ผ่านมา