ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัทควิกโคท จัดการอบรมพนักงาน หัวข้อทักษะการฟังอย่างวิเคราะห์

เพื่อการจับใจความและสื่อความหมายต่ออย่างมีประสิทธิ์ภาพ Communication by Listening โดย อ.อรพินท์ ธีระตระกูลชัย เทรนเนอร์ซันนี่

กิจกรรมที่ผ่านมา