ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัทควิกโคทของเรา ได้รับโอกาสอันสำคัญยิ่ง
ในการทำนุบำรุงศาสนสถานสำคัญในพระพุทธศาสนา

ด้วยการถวายปูนกาวCP011และCP015/L สำหรับใช้ในการซ่อมใบเสมา ณ บริเวณลานพระ
ปาฏิโมกข์ ของวัดเวฬุวันมหาวิหาร อันเป็นวัดแห่งแรกของชาวพุทธที่ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายป่าไผ่ของพระองค์แก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อจัดตั้งเป็นเขตพัทธสีมาแห่งแรกของพุทธศาสนิกชนเราตั้งแต่ครั้งพุทธกาลกว่า๒๕๐๐ปีก่อน

ผลของการซ่อม ได้รับแจ้งจากทางคณะสงฆ์ซึ่งมีพระคุณเจ้าพระนิคม เป็น ๑ ในองค์คณะผู้ดำเนินการ ได้หอบหิ้วปูนกาวของควิกโคทบินไปซ่อมรอยแตกแยกของใบเสมาถึงประเทศอินเดียด้วยตนเอง ซึ่งประสพผลสำเร็จดีมากสามารถแก้ไขปัญหารอยแตกที่เกิดขึ้นได้เป็นที่น่าพอใจ

โดยในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ อาจจะมีพิธีสวดถอน สวดสมมุติเสมา เพื่อประกาศเป็นเขตพุทธสีมา โดยคณะสงฆ์ธรรมยุต ณ บริเวณวัดที่กำหนดไว้

การนี้ นับเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่ง ในการร่วมฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย จึงขอเชิญชวนให้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะ

กิจกรรมที่ผ่านมา