ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมต่อเนื่องเคมเปญ ไม่แตกแยกไม่แตกร้าว
บ.ควิกโคท โปรดักส์ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวะ

สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนักศึกษาอาชีวะ
ให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและอนาคตในการทำงาน โดยการสนับสนุนกิจกรรมของสถาบัน
ตามแนวคิว LEARNING BY DOING ดังนี้

1.สนับสนุนผลิตภัณฑ์ปูนประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ให้ด้านการศึกษา
2.อบรมเชิญปฎิบัติการในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการใช้ปูนประเภทต่าง ๆ ในงานก่อสร้าง
3.เปิดรับนักษาเข้าฝึกงาน โดยร่วมทำงานภาคสนามจริงกับทีมงานเทคนิคประสบการณ์สูง
ของบริษัทฯ

กิจกรรมที่ผ่านมา