ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมสัมมนาหลักสูตร
"การบริการที่เป็นเลิศ Service Excellence"

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาหลักสูตร "การบริการที่เป็นเลิศ Service Excellence" โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการบริการที่เป็นเลิศ

การจัดการสัมมนาครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้แนวคิด วิธีการ และฝึกฝนทักษะในการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นเลิศ (Service Excellence) และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการให้บริการลูกค้าอย่างสูงสุด

กิจกรรมที่ผ่านมา